fbpx
Close

Wyszukiwarka

Ładowanie... .

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ważny od dnia 15.06.2021 r.
SPIS TREŚCI

§ 1 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§ 2 WARUNKI OGÓLNE, WARUNKI ZAMAWIANIA, SPRZEDAŻY
§ 3 DOSTAWA i JEJ KOSZTY
§ 4 POLITYKA ZWROTÓW
§ 5 REKLAMACJE
§ 6 DANE DOTYCZĄCE PRZELEWU
§ 7 INFORMACJE DODATKOWE

§ 1 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady zamawiania towarów na odległość (zawierania umowy sprzedaży na odległość), a także korzystania przez usługobiorców (klienta / potencjalnego klienta) („Usługo-biorca”) ze sklepu internetowego brsnickersworkwear.pl („Sklep internetowy”) oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Regulamin stanowi – w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną – regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

3. Administratorem Sklepu internetowego jest K2 Storage Systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Zwycięska 45/3.2.2., 53-033 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000456936, NIP: 8992742883, numer REGON:  022113661 („K2” lub „Usługodawca” lub „Administrator” „BRsklep”).

4. Słownik pojęć:
1) SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA, WŁAŚCICIEL SKLEPU – K2 Storage Systems Sp. z o. o., adres: Zwycięska 45 3.2.2., 53-033 Wrocław, NIP: 8992742883, konto bankowe w Santander Bank Pol-ska S.A.: 45 1090 2503 0000 0001 3440 7199,
adres email do korespondencji: sklep@brsnickersworkwear.pl,
numer telefonu do kontaktu: Tel: 71 352 43 51, Tel: 667 001 743, Tel: 603 063 665.
2) SKLEP INTERNETOWY / SKLEP – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.sklep.brsnickersworkwear.pl,
3) KLIENT, KUPUJĄCY, USŁUGOBIORCA – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie lub potencjalnie mogący złożyć tego rodzaju zamówienia,
4) KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; za Konsumenta w niniejszym Regulaminie uważa się również osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
5) REGULAMIN – niniejszy regulamin,
6) TOWAR – rzecz ruchoma, dostępna do zamówienia w Sklepie internetowym,
7) ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające, co najmniej rodzaj i liczbę Towarów,
8) KARTA PRODUKTU – strona internetowa Sklepu, zawierająca szczegółowe informacje o cenie pojedynczego Towaru oraz jego opis.
Wszelkie wyrażenia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą, które nie zostały zdefiniowane powyżej, przyjmują znaczenie nadane im w poszczególnych postanowieniach niniejszego Regulaminu.

5. Sklep internetowy zamieszcza za pośrednictwem Internetu informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.brsnickersworkwear.pl oraz www.sklep.brsnickersworkwear.pl i świadczy drogą elektroniczną – zgodnie z Regulaminem – usługi polegające na możliwości zamawiania towarów znajdujących się w bazie katalogu Sklepu internetowego za pomocą koszyka zamówień.

6. Warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, o których mowa w ust. 5. powyżej, jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
1) dostęp do sieci Internet,
2) do poprawnego wyświetlania zawartości Sklepu internetowego należy użyć aktualnej wersji przeglądarki internetowej, na dowolnym systemie operacyjnym. Sklep internetowy został zoptymalizowany do poprawnego działania dla przeglądarek: Chrome, Safari, Opera, Firefox, Internet Explorer od wersji 9 i wyżej. Przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies i posiadanie aktywnego konta e-mail.

7. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie, aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego przez Usługobiorcę, w celu:
1) utrzymania sesji zalogowanego Usługobiorcy,
2) dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb Usługobiorców; prowadzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu internetowego; utrzymanie sesji użytkownika Sklepu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.

8. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Więcej informacji o plikach cookie znajduje się w Polityce plików cookies dostępnej na stronie Sklepu internetowego.

9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez usługobiorcę odpowiedniego formularza (rejestracyjnego / wysyłkowego). Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

10. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy.

11. Usługobiorca, który zarejestrował konto klienta rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną lub pisemnie na adres wskazany przez Usługodawcę przez zgłoszenie żądania usunięcia konta. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną usuwając konto Usługobiorcy w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym, oraz gdy podejmuje działania blokujące korzystanie ze Sklepu przez innych Usługobiorców.

12. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:
1) REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA:
Rejestracja użytkownika przebiega przez wybór opcji „Stwórz konto” dostępnej na stronie www.sklep.brsnickersworkwear.pl i www.brsnickersworkwear.pl podstronach. Klient zostanie poproszony o podanie nazwy swojego konta email, ustalenie hasła, zapoznanie się z Regulaminem i polityką prywatności poprzez odhaczenie znacznika w odpowiednim polu.
Po wprowadzeniu powyższych danych, należy kliknąć na formularzu przycisk „Stwórz konto”. W tym momencie na adres mailowy podany przy rejestracji zostaje wysłana prośba o potwierdzenie utworzenia konta. Celem finalizacji rejestracji w przesłanym mailu należy kliknąć na link „Potwierdź rejestrację”. Podczas pierwszego logowania Klient zostanie poproszony o podanie danych płatnika oraz danych wysyłkowych.
2) LOGOWANIE DO SKLEPU:
Logowanie użytkownika przebiega poprzez wybór opcji „Zaloguj” dostępnej na stronie www.brsnickersworkwear.pl i podstronach, a po załadowaniu strony poprzez podanie adresu mailowego i ustalonego podczas rejestracji hasła oraz kliknięcie na przycisk „Zaloguj”.
3) PROCEDURA SKŁADNIA ZAMÓWIENIA:
a) DLA UŻYTKOWNIKÓW POSIADAJĄCYCH ZAREJESTROWANE KONTO:
użytkownik korzystając ze Sklepu, dokonuje wyboru Towaru, który chce zakupić poprzez odszukanie strony – Karty produktu, wybranie opcji z podanych na stronie, wskazanie ilości a następnie kliknięcie na przycisk „Dodaj do Koszyka”. W każdej chwili można dokonać edycji lub usunięcia produktów znajdujących się w koszyku, po kliknięciu na graficzny przycisk przedstawiający koszyk na kółkach, dostępny w nagłówku strony. Na tej samej stronie Kupujący podaje pozostałe dane potrzebne do realizacji Zamówienia, loguje się, jeśli nie zrobił tego wcześniej, a po wykonaniu tych czynności, Klient wybiera opcję (poprzez jej kliknięcie) „Przejdź to potwierdzenia” celem dalszego procedowania. Na ekranie następnie wyświetli się strona określająca szczegółowo warunki, na jakich zostaje zawarta umowa sprzedaży Za-mówienia. Klient wciąż może dokonać edycji Zamówienia poprzez kliknięcie na opcję „Wróć do koszyka” przed jego wyborem konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem, powyższy fakt potwierdza się poprzez zaznaczanie kwadratowego pola „Zapoznałem się z moim warunkami płatności”.
b) DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPOSIADAJĄCYCH ZAREJESTROWANEGO KONTA:
użytkownik korzystając ze Sklepu, dokonuje wyboru Towaru, który chce zamówić poprzez odszukanie strony – Karty produktu, wybranie opcji z podanych na stronie, wskazanie ilości a następnie kliknięcie na przycisk „Dodaj do Koszyka”. W każdej chwili można dokonać edycji lub usunięcia produktów znajdujących się w koszyku, po kliknięciu na graficzny przycisk przedstawiający koszyk na kółkach, dostępny w nagłówku strony. Na tej samej stronie Kupujący podaje pozostałe dane potrzebne do realizacji Zamówienia, akceptuje Regulamin oraz politykę prywatności przez zaznaczenie odpowiedniego pola, następ-nie Klient wybiera opcję (poprzez jej kliknięcie) „Przejdź to potwierdzenia” celem dalszego procedowania. Na ekranie następnie wyświetli się strona określająca szczegółowo warunki na jakich zostaje zawarta umowa sprzedaży. Klient wciąż może dokonać edycji.
Zamówienia poprzez kliknięcie na opcję „Wróć do koszyka” lub ostatecznie potwierdzić zawarcie umowy sprzedaży klikając na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów”, przed jego wyborem konieczne jest zapoznanie się z prawem odstąpienia do umowy oraz Regulaminem, powyższy fakt po-twierdza się poprzez zaznaczanie kwadratowego pola „Zapoznałem się z Regulaminem”.
4) URUCHOMIENIE I WYŁĄCZANIE USŁUGI NEWSLETTER:
Do newslettera można zapisać się za pośrednictwem banneru pop up umieszczonego na serwisie wpisując adres email i klikając przycisk „Zapisz mnie do newslettera”.
Anulować subskrybcję newslettera można za pomocą przycisku „anuluj subskrybcję” na dole wiadomości newsletterowej wysłanej drogą elektroniczną lub wysyłając wiadomość z prośbą o usunięcie tej opcji na ad-res: marketing@brsnickersworkwear.pl.

13. Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną:
1) Sprzedawca podejmuje na bieżąco wszelkie działania mające na celu zapewnienie poprawne funkcjonowanie Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się niezwłocznie usuwać wszelkie nieprawidłowości, jakie zostały zgłoszone przez użytkowników Sklepu,
2) użytkownikowi przysługuje uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji tylko i wyłącznie w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu,
3) użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu oraz o niewłaściwej jakości usług dostępnych za pośrednictwem Sklepu,
4) Nieprawidłowości należy zgłaszać na adres email: sklep@brsnickerworkwear.pl, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości Sprzedawcy, lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
14. Sprzedawca informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną. Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Sprzedawcę środków zabezpieczających infrastrukturę Sprzedawcy przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
1) złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery,
2) programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu,
3) spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym,
4) wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing),
5) włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.
Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:
1) włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
2) aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
3) nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
4) czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
5) wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
6) regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
7) szyfrowanie transmisji danych,
8) instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
9) używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.
15. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego, podczas korzystania ze Sklepu internetowego, treści o charak-terze bezprawnym.

§ 2 WARUNKI OGÓLNE, WARUNKI ZAMAWIANIA

1. Właścicielem Sklepu internetowego jest firma K2 Storage Systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Zwycięska 45/3.2.2., 53-033 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000456936, NIP: 8992742883, numer REGON: 022113661
Adres email do korespondencji: sklep@brsnickerworkwear.pl.
Numer telefonu do kontaktu: Tel: 71 352 43 51, Tel: 667 001 743, Tel: 603 063 665.

2. Zamówienia na produkty można składać za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem http://www.sklep.brsnickersworkwear.pl. Zamówienia są przyjmowane od godziny 8 do godziny 16, przez cały rok, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy, świąt, weekendów i urlopów (informacje o urlopie będą wyświetlane na stronie). Podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i po-twierdzenia realizacji Zamówienia. Złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym musi zostać potwierdzone przez Sprzedawcę, zależnie od dostępności Towaru. Każde Zamówienie może być przez zamawiającego anulowane do czasu, kiedy nie otrzymał potwierdzenia realizacji Zamówienia. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku niepodania adresu ulicy w adresie dostawy lub niepodania numeru domu w adresie do-stawy lub niepodania kodu pocztowego w adresie dostawy lub niepodania nazwy miejscowości w adresie do-stawy lub niepodania nazwiska osoby odbierającej towar lub w przypadku automatycznej awarii systemu lub w przypadku nieopłacenia zamówienia.

3. Do ceny towarów należy doliczyć koszty dostawy. Odbiór osobisty nie wiąże się z jakimikolwiek dodatkowymi kosztami. Ceny w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich. Cenami głównymi są ceny zawierające podatek VAT (ceny brutto).

4. Kupujący ma możliwość wyboru typów płatności:
1) przelew internetowy – za pośrednictwem wtyczki Przelewy24,
2) płatność kartą – za pośrednictwem wtyczki Przelewy24,
3) zapłata gotówką przy odbiorze osobistym,
4) przelew tradycyjny na konto – przedpłata.

5. Realizacja Zamówienia rozpocznie się w momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji. Czas realizacji Zamówienia obejmuje również czas dostawy. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji w dniu otrzymania przez Klienta maila informującego o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

6. W przypadku wyboru przelewu tradycyjnego na konto kupujący powinien uiścić zapłatę za Zamówienie w terminie do 3 dni kalendarzowych od momentu złożenia Zamówienia i wyboru sposoby zapłaty w formie przedpłaty.

7. Termin realizacji Zamówienia wynosi do 7 dni kalendarzowych, od momentu otrzymania potwierdzenia wpłaty, chyba że w Karcie produktu określono termin krótszy. Jeśli termin może się wydłużyć z przyczyn technicznych (opóźnienie dostępności produktu na magazynie głównym) Sprzedawca poinformuje klienta o tym drogą elektroniczną lub telefonicznie.

8. W przypadku zamówienia kliku produktów o rożnych terminach realizacji za wiążący uważa się termin najdłuższy.

9. W przypadku wyboru sposobu płatności w formie przelewu na konto zakupiony Towar zostanie wysłany Kupującemu po zaksięgowaniu środków na koncie Sprzedawcy.

10. W przypadku przelewu internetowego wpłat, jedynie po potwierdzeniu przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę i otrzymaniu przez Klienta dokumentu (faktury) proforma, należy dokonywać na konto:
Santander 45 1090 2503 0000 0001 3440 7199.

11. Po otrzymaniu zapłaty Sprzedawca wysyła zamówione Towary wraz z fakturą VAT lub wysyła fakturę VAT drogą elektroniczną.

§ 3 DOSTAWA i JEJ KOSZTY

1. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT) lub faktura VAT zostanie przesłana drogą elektroniczną. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT na firmę z numerem NIP – Klient jest zobowiązany poinformować o tym Sprzedawcę do momentu przejścia Zamówienia w status zrealizowanego. Jeśli NIP nie został wysłany to faktura będzie imienna. Zamówiony Towar będzie dostarczany przesyłką kurierską lub za pośrednictwem firmy In Post – paczkomatem.

2. Koszt przesyłki kurierskiej:
1) odbiór własny w siedzibie Sprzedawcy – bezpłatnie,
2) paczkomat – niezależnie od etykiety cena za jedną paczkę zawsze wynosi 15,99 zł brutto
3) kurier UPS – 25 zł brutto.

§ 4 POLITYKA ZWROTÓW

1. Konsumentowi przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na od-ległość, bez podania przyczyny. Uprawnienie to realizowane jest przez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie. Termin 14 – dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie kompletnego Towaru, stosownie do złożonego i zaakceptowanego przez Sprzedawcę Zamówienia. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, wskutek odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

2. Aby zwrócić towar można skorzystać z formularza na stronie www.brsnickersworkwear.pl oraz wysłać towar na adres Sprzedawcy – w takim wypadku oświadczenie nie jest wymagane.

3. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
1) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. koszulki z nadrukiem o treści wskazanej przez Konsumenta),
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, je-żeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

6) Bielizna, bielizna termoaktywna i skarpety nie podlegają zwrotom z przyczyn higienicznych.

4. Przedsiębiorca (Sprzedawca) ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, w taki sam sposób jak zostało opłacone zamówienie. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, której zwrotu dokonał, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres:
Zwycięska 45 lokal 3.2.2.
53-033, Wrocław

8. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

9. Konsument ma prawo po otrzymaniu przesyłki zbadać jej stan i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń ma prawo żądać spisania protokołu bądź odmówić przyjęcia przesyłki.

10. Formularz odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego Konsumentem stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 5 REKLAMACJE

1. Procedura reklamacyjna:
1) Sprzedawca zobowiązuje się dostarczenia rzeczy bez wad,
2) W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wady fizycznej lub prawnej Towaru zawiadamia on Sprzedającego o zaistniałym fakcie w dowolnej formie, korzystając ze sposobów porozumiewania się określonych w niniejszym Regulaminie,
3) Zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa w pkt 2) powyżej, powinno zawierać następujące dane:
a) dane zgłaszającego wadę,
b) określenie Towaru którego zgłoszenie dotyczy (nazwa, producent, itp.), data zakupu,
c) dokument potwierdzający dokonanie zakupu Towaru lub adres NIP, który umożliwi nam weryfikacje transakcji,
d) data stwierdzenia istnienia wady, opis wady, żądanie zgłaszającego, podpis składającego zgłoszenie. Do zgłoszenia należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie zakupu oraz reklamowany produkt. Jest też możliwość przesłania zdjęć produktu, istniejących wad oraz metki z nr. Produktu.
Reklamacje należy zgłaszać na adres e – mail Sprzedawcy widniejący w niniejszym Regulaminie lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.

2. Konsument posiada cztery uprawnienia w przypadku, gdy rzeczy którą zakupił ma wady:
1) odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny,
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wy-miany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

2) wymiana rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad lub usunięcie wady,
Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że do-prowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy oce-nie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może zawsze żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

3. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

4. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

5. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

6. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7. W stosunku do Kupującego, innego niż Konsument, rękojmia za wady rzecz sprzedanej zostaje wyłączona. Taki Kupujący nie może domagać się również naprawienia szkód pośrednich ani dochodzić od Sprzedawcy odszkodowania z tytułu utraconych korzyści, w związku z zawarciem umowy sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur:
1) prowadzenie przez Sklep postępowanie reklamacyjne nie ogranicza prawa zgłaszającego do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej którą każdy Konsument może uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, a także dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia,
2) spory pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą, mogą być rozstrzygnięte w drodze mediacji, gdzie strona stroną rozstrzygającą spór będzie mediator lub arbiter. Konsument może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do sądu polubownego. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie http://www.uokik.gov.pl,
3) Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług.

§ 6 DANE DOTYCZĄCE PRZELEWU:
Nazwa Banku: Santander Bank Polska S.A.,
Numer Konta: 45 1090 2503 0000 0001 3440 7199,
Tytuł przelewu: Zapłata za… (nr zamówienia).

§ 7 INFORMACJE DODATKOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy:
1) Kodeks cywilny,
2) Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
3) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

2. Informacje o produktach (w szczególności ich opisy, parametry techniczne, ceny) zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego – stosownie do art. 71 kodeksu cywilnego, poczytuje się je za zaproszenie do zawarcia umowy.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem wskazanym w nagłówku Regulaminu.

4. Regulamin może podlegać okresowo zmianom, przy czym data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na stronie Sklepu internetowego. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do Zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian, z zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie Sklepu internetowego w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmienionym Regulaminem w sposób równie przystępny, jak w przypadku aktualnego Regulaminu oraz z zastrzeżeniem, że Kupujący potwierdzi zapoznanie się i akceptację zmienionego Regulaminu przed złożeniem Zamówienia, dla którego taki zmieniony Regulamin znajdzie zastosowanie. Zmiana Regulaminu nie wywiera jakiegokolwiek wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu oraz umowy zawarte na podstawie takich Zamówień.

5. Jeżeli poszczególne postanowienia Regulaminu stałyby się lub zostaną uznane z jakiejkolwiek przyczyny za nie-ważne, to nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

Cookies
Cookies

Pliki cookies

Ta strona korzysta z plików cookies zapisanych na urządzeniach końcowych użytkowników.